پروژه های در حال انجام

شرکت رویان پلیمر آریا در حال انجام پروژه های زیر می باشد.

  • قرارداد خدمات مشاوره مالی و مهندسی اتیلن گلایکول
  •  قرارداد خدمات مشاوره مالی و مهندسی مجتمع گلوکزی